» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

História

O NÁS » História

 • Domov sociálnych služieb vo Zvolene (od 1.1.2024 ZSS Záhonok, úsek M.R. Štefánika 3385/51 Zvolen) od svojho vzniku sídli v priestoroch bývalých Jegorovových kasární. Po odchode sovietskych vojsk bola v rokoch 1992-1994 vykonaná rekonštrukcia objektu, hlavným investorom bolo MPSVaR SR.
 • 1. novembra 1994 Okresný úrad vo Zvolene v týchto priestoroch zriadil Ústav sociálnej starostlivosti, ktorý poskytuje sociálne služby telesne postihnutým obyvateľom a obyvateľom v dôchodkovom veku.
 • Prví klienti boli do zariadenia prijatí od 31.3.1995 a funkciu riaditeľa zastával Ing. Ladislav Pinter.
 • 1. júla 1998, prijatím zákona č. 195/1998 Z.z., o sociálnej pomoci, dochádza k zmene názvu na Domov sociálnych služieb a zriaďovateľom sa stáva Krajský úrad v Banskej Bystrici.
 • Od 1.4.1999 prevzal funkciu riaditeľa PhDr. Peter Tkáčik.
 • Od 1. júla 2002 sa zriaďovateľom Domova sociálnych služieb, M.R.Štefánika 3385/51, Zvolen stal Banskobystrický samosprávny kraj.
 • 1. septembra 2002 bol do organizačnej štruktúry DSS začlenený Útulok vo Zvolene, ktorý poskytoval sociálne služby občanom bez prístrešia. Z dôvodu zlučovania sociálnych zariadení k 01. máju 2011 bol Útulok vo Zvolene zrušený.
 • Počet zariadení v Banskobystrickom kraji so samostatnou právnou subjektivitou klesol zo 45 na 31 pri zachovaní celkovej kapacity klientov v zariadení.
 • Od 1.6.2010 do 31.12.2010 bola poverená zastupovaním Domova sociálnych služieb, M. R. Štefánika 3385/51 vo Zvolene Mgr. Ingrid Čerkalová a od 1.1.2011 bol poverený zastupovaním zariadenia PhDr. Miroslav Náhlik a od 1.5.2011 bol poverený vedením strediska. Funkciu vedúceho strediska zastával do 16.7.2012.
 • Na základe uznesenia zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 198/2011 z 28. februára 2011 bol Domov sociálnych služieb, M. R. Štefánika 3385/51, 960 01 Zvolen, ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zrušený zastupiteľstvom BBSK a jeho právnou nástupnickou organizáciou sa stala rozpočtová organizácia BBSK - DD a DSS Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen. Jej organizačnou súčasťou sú aj ďalšie zariadenia: stredisko DSS Symbia, Moyzesova 50, 960 01 Zvolen a DD a DSS "Slatinka". Sládkovičova 2, 962 01 Zvolenská Slatina.
 • Od 1. 5. 2011 pre stredisko Domov sociálnych služieb, M.R.Štefánika 3385/51, vo Zvolene zastáva funkciu riaditeľky PhDr. Mária Machayová (DD a DSS Záhonok 3205/2 Zvolen).
 • Od 1.9.2012 bola poverená zastupovaním strediska DSS, M. R. Štefánika 3385/51 vo Zvolene PhDr. Tímea Laššáková a od 1.2.2013 bola poverená vedením strediska DSS.
 • Od 1.1.2024 na základe Uznesenia zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 267/2023 z 23.11.2023 bola schválená zmena názvu DD a DSS Záhonok na Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen a Strediska DSS M. R. Štefánika 3385/51 Zvolen na ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika 3385/51, Zvolen.