» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

AKTIVIZAČNÉ ČINNOSTI

Našim klientom umožňujeme realizovať svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania ich základné ľudské práva a slobody, zachovávanie ich ľudskej dôstojnosti, aktivizujeme ich k posilneniu sebestačnosti, zabraňujeme ich sociálnemu vylúčeniu a podporujeme ich začlenenie do spoločnosti. Aktivizačnou činnosťou sa snažíme o socializáciu klientov, o udržiavanie ich zručností, psychickej i fyzickej kondície, odpútavanie od starostí, bolesti a stresu, o podporu sebavedomia, pocit zmysluplnej činnosti a užitočnosti. 

Hlavným cieľom aktivizácie je podnecovať, motivovať a stimulovať našich klientov so zdravotným znevýhodnením, ktorí nepotrebujú ľútosť, ale potrebujú skutočnú pomoc a cítiť sa užitoční. Poskytujeme im individuálnu aktivizáciu prostredníctvom cieľov. Cieľom je vypracovať pre nich individuálne plány s ohľadom na ich individuálne potreby, schopnosti a záujmy a vytvoriť im program sociálnej rehabilitácie. 

Našou prioritou je neustále zlepšovanie kvality života našich klientov, z toho dôvodu poskytujeme aktivizačné činnosti individuálnou a skupinovou formou, ktoré sú realizované na báze dobrovoľnosti a pri ich realizácii prihliadame na ich zdravotný stav, individuálne potreby, záujmy, schopnosti a možnosti. Pri výbere vhodných záujmových, kultúrno–spoločenských a iných aktivít sú inšpiráciou naši klienti, ako aj ich rodina a príbuzní. 

V rámci podporných terapeutických stretnutí a pracovnej terapie sa snažíme o organizáciu času a jeho zmysluplné napĺňanie, udržiavanie a stabilizovanie mentálnych, fyzických, kognitívnych i senzorických funkcií našich klientov. Aktivizačné činnosti obsahujú terapeutickú aj záujmovú oblasť a zameriavajú sa na rozvoj psychických, telesných, sociálnych zručností a schopností. Pri každej činnosti s klientom je dôležitý individuálny prístup, zachovávanie zásad primeranosti, rozmanitosti a názornosti.

Pri pracovnej terapii je dôležité, aby sme ju nechápali v pravom zmysle slova, pretože primárnym cieľom tu nie je produktivita, ale umožniť klientom participovať na činnosti každodenného života (nácvik zručností zameraných na vedenie domácnosti a samostatného alebo podporovaného bývania, ako je jednoduché upratovanie, varenie jednoduchých nápojov a jedál, starostlivosť o izbové kvety, udržiavanie záhrady v letnom období) a vytvoriť im podmienky na záujmovú a zmysluplnú činnosť odvíjajúcu sa a zodpovedajúcu ich životným situáciám, pôvodným návykom, vývojovým fázam, potrebám, zručnostiam, schopnostiam a záujmom. 

Klienti v našom zariadení majú možnosť využívať terapeutické prostriedky pracovnej terapie, ako je - 

Remeselná činnosť – ktorá zahŕňa tradičné ručné práce (vyšívanie, štrikovanie,...), prácu s drevom, papierom, textilom, prírodným materiálom,... výtvarnú činnosť – ako voľnočasovú, odpočinkovú tvorivú činnosť, ktorá obohacuje život klientov, implikuje podporu ich záujmov, pomoc pri ich rozvíjaní a má terapeutickú funkciu, ako v zmysle psychickom tak i vo fyzickom. Prostredníctvom výtvarnej činnosti, ktorá v našom zariadení využíva konkrétne tvorivé činnosti, ako je maľovanie, kreslenie, modelovanie môžu klienti hľadať sami seba a objavovať v sebe časť svojho tvorivého „Ja“, o ktorom doteraz možno ani nevedeli. Výtvarná činnosť obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímanie, sebavyjadrenie, sebareflexiu a pocit uvoľnenia. Ten, kto tvorí, môže vyjadrovať svoje vnútorné prežitky, uvoľniť sa, odpočinúť si a zrelaxovať. Terapeutickú činnosť vedie sociálna pracovníčka/inštruktor sociálnej rehabilitácie Mgr. Jana Hiczérová. 

Liečenie knihami – pomáha klientom účelne využívať svoj voľný čas. Čítanie samo o sebe je úžasným aktom, ktoré nám ponúka iný svet, svet plný rozmanitých vôní, chutí a zážitkov. Dáva nám možnosť vytrhnúť sa zo všednosti dní a zažiť rôzne dobrodružstvá. Je to nádherné, ak sa táto krásna aktivita dokáže spojiť s liečbou a uľaví u klientov rôzne vnútorné tenzie. Klienti si majú možnosť zapožičať knihy v priestoroch zariadenia (knižnica) a aj priamo u sociálnej pracovníčky Mgr. Jany Hiczérovej, ktorá spolupracuje s Krajskou knižnicou vo Zvolene a v pravidelných intervaloch zabezpečuje pre klientov knihy podľa ich požiadaviek. Zároveň vedie skupinové besedy na rôzne témy v spolupráci s pracovníčkou Krajskej knižnice vo Zvolen - Mgr. Zuzanou Mackovou. 

Tréning pamäti – ktorého cieľom je vhodnými cvičeniami zameranými na posilnenie zachovaných kognitívnych funkcií predísť ich zhoršeniu, naučiť klientov využívať techniky ukladania údajov do pamäti (mnemotechniky), ako vhodnú kompenzáciu nedokonalosti pamäti, vytvoriť návyk na každodenné cvičenie pamäti, zvýšiť ich kvalitu života. Obsahom tréningu pamäti sú : mnemotechniky – techniky na ukladanie informácií do pamäti; psychomotorické cvičenia; koncentračné cvičenia; cvičenia pozornosti a zmyslového vnímania; reminiscenčná terapia – práca so spomienkami; grafomotorické úlohy; logické úlohy; cvičenia využívajúce dlhodobú a krátkodobú pamäť.  Tréning pamäti vedie sociálna pracovníčka/tréner pamäti Mgr. Jana Hiczérová.

Spoločenské hry –  doskové hry (dáma, človeče nehnevaj sa, šachy,..), kartové hry (žolík, sedma,...), vzdelávacie a logické hry.

Liečebná telesná výchova – ktorej cieľom je fyzická a psychická zdatnosť klientov. Nejde o športové výkony, ale o schopnosť pohybov bežnej dennej činnosti, na uchovanie sebestačnosti, istoty, sebavedomia a kvality života. Snažíme sa o sociálnu adaptabilitu klientov, celkovú aktivizáciu organizmu, zlepšenie koordinácie dynamiky, vytrvalosti, posilňovanie sebestačnosti, zvyšovanie motorickej aktivity. Klienti pod vedením sociálneho pracovníka p. Dušana Šebiana vykonávajú cvičenia na jemnú a hrubú motoriku, koordináciu pohybov, rovnováhu a orientáciu v priestore. Pre klientov, ktorí majú postihnuté dolné končatiny sú veľmi dôležité cvičenia jemnej motoriky, ktoré majú pre nich veľký význam pre funkčnosť rúk a prstov, čo úzko súvisí so sebaobsluhou a sebestačnosťou. Pre niektorých klientov je LTV dôležitejšia z pohľadu nadväzovania a upevňovania kontaktov, pre rozvíjanie dôvery, priateľskej pomoci a radosti zo spoločného prežitku, získania schopnosti empatie, než samotný fyzický výkon. 

Práca s PC a internetom – počítač a internet sú súčasťou dnešnej doby, a niektorí si bez toho nevedia predstaviť svoj život. Našou snahou je kvalitnejší život s minimálnymi obmedzeniami, postupná príprava integrácie do spoločnosti, eliminácia bariér medzi klientmi a ich blízkymi,... Je vytvorená miesť na prístup k PC a internetu pre všetkých klientov. Klientov, ktorí doteraz nemali tú možnosť a chcú sa naučiť pracovať s PC a internetom tak majú tú možnosť pod vedením sociálneho pracovníka p. Dušana Šebiana.