» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

O NÁS

Stredisko Domov sociálnych služieb je organizačnou súčasťou Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Zvolen Záhonok. Stredisko Domov sociálnych služieb nie je právny subjekt. Viac o DD a DSS Zvolen Záhonok sa dozviete na www.ddadsszvolen.sk.

Predmetom činnosti strediska DSS, M. R. Štefánika 3385/51 vo Zvolene je poskytovanie sociálnej služby celoročnou pobytovou formou dospelej fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku s telesným postihnutím, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Kapacita zariadenia je 75 klientov.

DSS. M. R. Štefánika 3385/51, Zvolen od začatia poskytovania sociálnych služieb 01.02.1995 sídli v priestoroch bývalých Jegorovových kasární. O histórii nášho zariadenia sa môžete dozvedieť viac v sekcii história. 

Ako nás nájdete: