» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

OPATRENIA SÚVISIACE S COVID-19

 • Postup prijímania nových klientov

  Postup prijímania nových klientov je platný od 3.júna 2020 v súvislosti s uvoľňovaním opatrení zavedených RÚVZ vzhľadom k výskytu koronavírusu COVID-19.

 • Plán a režim návštev

  Plán návštev je platný od 8. júna 2020 v súvislosti  s uvoľňovaním opatrení zavedených RÚVZ vzhľadom k výskytu Koronavírusu COVID – 19.

 • Plán dočasného opustenia zariadenia (plán vychádzok)

  Plán dočasného opustenia zariadenia (plán vychádzok) je platný od 03. júna 2020 v súvislosti  s uvoľňovaním opatrení zavedených RÚVZ vzhľadom k výskytu koronavírusu COVID-19.

 • Organizácia spoločenských aktivít

  Na základe odporúčaní vyplývajúcich z Usmernenia MPSVR SR k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia Covid-19 prebieha organizovanie spoločenských aktivít a spoločenských podujatí pre klientov v stredisku DSS, M. R. Štefánika 3385/51, Zvolen nasledovne :

 • Krízový plán ochrany

  Krízový plán ochrany zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19) v zariadení DD a DSS Záhonok Zvolen.