» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

PLÁN NÁVŠTEV

Plán návštev

(platný od 8. júna 2020)

v súvislosti  s uvoľňovaním opatrení zavedených RÚVZ vzhľadom k výskytu Koronavírusu COVID – 19.

V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 (a súčasne priaznivé výsledky pri testovaní klientov pobytových zariadení sociálnych služieb tzv. rýchlotestami), a s tým súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k zmierňovaniu prijatých opatrení a povinnosti aj v oblasti sociálnych služieb, vrátanie umožnenia návštev v pobytových zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou (ďalej len „zariadenia“).