» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Oslava 20. výročia otvorenia DSS - Zvolen

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2015 » Oslava 20. výročia otvorenia DSS - Zvolen

 • Oslava 20. výročia, 1
  Oslava 20. výročia, 1
 • Oslava 20. výročia, 2
  Oslava 20. výročia, 2
 • Oslava 20. výročia, 3
  Oslava 20. výročia, 3
 • Oslava 20. výročia, 4
  Oslava 20. výročia, 4
 • Oslava 20. výročia, 5
  Oslava 20. výročia, 5
 • Oslava 20. výročia, 6
  Oslava 20. výročia, 6
 • Oslava 20. výročia, 7
  Oslava 20. výročia, 7
 • Oslava 20. výročia, 8
  Oslava 20. výročia, 8
 • Oslava 20. výročia, 9
  Oslava 20. výročia, 9
 • Oslava 20. výročia, 10
  Oslava 20. výročia, 10
 • Oslava 20. výročia, 11
  Oslava 20. výročia, 11
 • Oslava 20. výročia, 12
  Oslava 20. výročia, 12
 • Oslava 20. výročia, 13
  Oslava 20. výročia, 13
 • Oslava 20. výročia, 14
  Oslava 20. výročia, 14
 • Oslava 20. výročia, 15
  Oslava 20. výročia, 15
 • Oslava 20. výročia, 16
  Oslava 20. výročia, 16
 • Oslava 20. výročia, 17
  Oslava 20. výročia, 17
 • Oslava 20. výročia, 18
  Oslava 20. výročia, 18
 • Oslava 20. výročia, 19
  Oslava 20. výročia, 19
 • Oslava 20. výročia, 20
  Oslava 20. výročia, 20
 • Oslava 20. výročia, 21
  Oslava 20. výročia, 21
 • Oslava 20. výročia, 22
  Oslava 20. výročia, 22
 • Oslava 20. výročia, 23
  Oslava 20. výročia, 23
 • Oslava 20. výročia, 24
  Oslava 20. výročia, 24
 • Oslava 20. výročia, 28
  Oslava 20. výročia, 28
 • Oslava 20. výročia, 26
  Oslava 20. výročia, 26
 • Oslava 20. výročia, 27
  Oslava 20. výročia, 27

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 20 rokov odo dňa, keď naše zariadenie Domov sociálnych služieb vo Zvolene otvorilo pomyselné brány a poskytlo starostlivosť a domov občanom s telesným postihnutím. Už vo vstupných priestoroch nášho zariadenia to znelo príjemnou ľudovou hudbou. Študentky SZŠ zo Zvolena spolu s harmonikárom p. Róbertom Veselovským zo Zvolenskej Slatiny vítali pozvaných hostí. 

Podujatie 20.výročia zriadenia zariadenia slávnostne otvorila riaditeľka DD a DSS Zvolen – Záhonok  PhDr. Mária Machayová, ktorá privítala všetkých prítomných hostí, klientov a zamestnancov zariadenia. Naše pozvanie prijali vzácni hostia - poslankyňa NR SR a zároveň riaditeľka DD a DSS Ladomerská Vieska Mgr. Viera Šedivcová, zástupcovia mesta Zvolen  p. primátorka Ing. Lenka Balkovičová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny PhDr. Mária Koreňová, všeobecná lekárka MUDr. Eva Kopčeková, riaditeľ Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene Mgr. Jozef Vallašek, riaditeľka SOŠ hotelových služieb a obchodu a zároveň poslankyňa mesta Zvolen Mgr. Alžbeta Staníková, riaditeľ DD a DSS „Bukovec“ Ing. František Valenčík, riaditeľka DD a DSS Krupina Mgr. Anna Korčoková, vedúca strediska DSS Symbia PaedDr. Jana Izraelová, vedúca DD a DSS „Slatinka“ Mgr. Anna Svoreňová, predsedkyňa základnej odborovej organizácie pri DD a DSS Zvolen – Záhonok Mgr. Eva Krpelánová, p. Ľubomír Chrien, sponzor a pozvanie prijali aj bývalí zamestnanci.

Programom prítomných sprevádzala sociálna pracovníčka zariadenia DSS Mgr. Jana Hiczérová, o spestrenie a bohatý kultúrny program sa postarali žiaci Základnej umeleckej školy a detský folklórny súbor Zornička zo Zvolena. Bohatou históriou nášho zariadenia nás previedla sociálna pracovníčka  zariadenia DSS PhDr. Ingrid Čerkalová,  ktorá uviedla, že prvým riaditeľom zariadenia bol  Ing. Ladislav Pinter a na jeho prácu nadviazal PhDr. Peter Tkáčik, ktorý sa počas celého obdobia vedenia zariadenia snažil o to, aby boli klientom poskytované kvalitné sociálne služby na vysokej odbornej úrovni. Počas svojho pôsobenia a vedenia zariadenia vybudoval priľahlý park s lavičkami, zrekonštruoval vchodové senzorické dvere, izby pre klientov vybavil polohovateľnými elektrickými posteľami s antidekubitnými matracmi a servírovacími nočnými stolíkami, vybudoval veľkú centrálnu kúpeľňu s hydromasážnou vaňou a vybavil ju pomôckami pre uľahčenie práce zdravotníckeho personálu. Do celého zariadenia zaviedol dorozumievací komunikačný systém klient-zdravotná sestra. Nadviazal spoluprácu s riaditeľom SZŠ vo Zvolene Mgr. Jozefom Vallašekom s cieľom zriadenia praktického  výučbového pracoviska pre študentov. Dňa 31.mája 2010 bola poverená zastupovaním Domova sociálnych služieb PhDr. Ingrid Čerkalová. Od 1.1.2011 bol poverený zastupovaním zariadenia PhDr. Miroslav Náhlik a od 1.5.2011 bol poverený vedením strediska. Zmeny v Domove sociálnych služieb  pokračovali ďalej, keď na základe Uznesenia zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 198/2011 z 28. februára 2011 Domov sociálnych služieb ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zanikol a jeho právnou nástupníckou organizáciou sa stal DD a DSS Záhonok- Zvolen. Od 1. 5. 2011 pre stredisko Domov sociálnych služieb zastáva funkciu riaditeľky PhDr. Mária Machayová. Od 1.8.2012 bola menovaná do funkcie vedúcej strediska DSS PhDr. Timea Laššáková.

Víziou zariadenia Domova sociálnych služieb pod vedením riaditeľky PhDr. Márii Machayovej je neustále poskytovať kvalitné sociálne služby, pričom v centre záujmu je klient a jeho potreby. Z dôvodu zvýšenia úrovne poskytovaných služieb na úseku ošetrovateľskej starostlivosti bolo v roku 2012 zriadené na prízemí oddelenie pre ležiacich klientov, bol navýšený počet opatrovateľov a v nových priestoroch bola zriadená ambulancia, čím došlo k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov. Riaditeľka zariadenia nadviazala spoluprácu so spoločnosťou VaV Academy, ktorá organizuje akreditované opatrovateľské kurzy a kurzy nemeckého jazyka v našom zariadení a ktorá v rámci praxe poskytuje pomoc našim klientom.

Z dôvodu zvýšenia komfortu a dosiahnutia väčšieho súkromia klientov boli znížené počty klientov na izbách a bolo zriadených niekoľko nových jednolôžkových izieb so zachovaním pôvodnej kapacity zariadenia.

Na prevádzkovom úseku boli vykonané technické úpravy a rekonštrukcie. V roku 2012 bolo zefektívnené vykurovanie zavedením výmeničky tepla KOST, čím došlo k medziročnej úspore energie tepla.  Zrekonštruovaná bola miestnosť pre informátorov, vymaľované boli prevádzkové, spoločenské priestory a izby klientov. Na prízemí bola zriadená nová spoločenská miestnosť, ktorá slúži k posedeniu klientov pri rôznych spoločenských udalostiach. Uskutočňujú sa tu vystúpenia detí materských škôl,  žiakov základných škôl a žiakov ĽŠU. Zariadenie uvedenej spoločenskej miestnosti a farebný televízny prijímač sme získali formou sponzorstva. V roku 2014 sme vykonali rekonštrukciu prístrešia nad hlavným vchodom do budovy.
Na úseku pre sociálnu prácu bolo poskytovanie základných služieb, v zmysle zákona, doplnené o poskytovanie terapií, ktoré zvyšujú kredit  zariadenia. Svojou činnosťou sme nadviazali na využívanie canisterapie ako metódy alternatívnej terapie a od roku 2012 zabezpečujeme tzv. liečbu hudbou, ktorú vykonávame prostredníctvom živej gitarovej hudby. V súčasnosti začíname so zavádzaním reminiscenčnej terapie, ktorá je založená na princípe spomínania. Pre klientov s určitým druhom telesného postihnutia uskutočňujeme liečebnú telesnú výchovu. Zo sponzorských príspevkov sme zakúpili zariadenie tzv. Bradlov chodník, ktorý je určený pre nácvik chôdze klientov. V roku 2013 sme formou sponzorského daru od klienta nášho zariadenia získali pinpongový stôl, na ktorom si klienti môžu precvičiť telesnú zručnosť a postreh. Vo voľných chvíľach si môžu klienti spolu s rodinnými príslušníkmi posedieť pri káve v príjemnom prostredí vstupnej časti zariadenia, kde je umiestnený kávomat.

Klientom a zamestnancom sa prihovorila primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová, ktorá popriala veľa úspechov v práci, klientom popriala veľa zdravia a spokojnosť s poskytovanými službami. Pani riaditeľke PhDr. Márii Machayovej odovzdala pamätný list. O slovo požiadala aj poslankyňa NR SR a zároveň riaditeľka DD a DSS Ladomerská Vieska, Mgr. Viera Šedivcová, ktorá vyjadrila veľký obdiv tým, ktorí pracujú a starajú sa o klientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje našu nepretržitú starostlivosť.

Po pestrom programe bolo pre našich klientov, pozvaných hostí a zamestnancov pripravené bohaté pohostenie vďaka sponzorským darom našich dodávateľov. Na oslave nechýbala ani obrovská torta s našim logom, ktorú upiekla hlavná sestra Bc. Jana Hladká, Dipl.p.s.  Študentky SZŠ zo Zvolena pod vedením zástupkyne riaditeľa Mgr. Jany Kopčanovej nám pomohli pri obsluhe hostí a klientov. O príjemnú slávnostnú náladu sa postarala ľudová skupina zo Zvolena a harmonikár pán Róbert Veselovský.

Klienti pod vedením Mgr. Jany Hiczérovej vyrobili pre pozvaných hostí spomienkové darčeky v podobe ozdobných kníh a klienti  DSS Symbia vyrobili na pamiatku hlinené srdcia. Všetci hostia  dostali malú pozornosť v podobe hrnčeka s našim logom ako spomienku na oslavu nášho 20. výročia.

V závere vyjadrujeme veľkú vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na príprave nášho 20. výročia, všetkým účinkujúcim, ktorí nám pripravili hodnotný a bohatý kultúrny program. Ďakujeme tiež sponzorom, ktorí nám prispeli na výborné a pestré pohostenie a všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie a našli si čas, aby tento významný deň príjemne strávili v našej spoločnosti. 

Autor článku:  PhDr. Tímea Laššáková